Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

Szkolenia BHP

NIE WOLNO DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA DO PRACY, JEŻELI NIE POSIADA ON:

  • wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności
  • dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACODAWCA OBOWIĄZANY JEST DO PODJĘCIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

  • zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie
  • zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac
  • wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207§ 2 Kodeksu Pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻY:

  • Brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
  • Potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeszkolenie pracownika w dziedzinie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowe prowadzone są w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenia w dziedzinie BHP prowadzone są jako szkolenia wstępne i okresowe.

Komentarze są nieaktywne

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY